Snel zoeken:
Hoe is het verschil in de naam 'Arauna' en 'Ornan' te verklaren?

2-SamuŽl 24:16
Betreft: 2 Sm.24: 16 en 1 Kr.21: 15

Vraag:
Hoe is het verschil in de naam 'Arauna' en 'Ornan' te verklaren?

Antwoord:
Verschillen in naamvermelding komen in de Bijbel meermalen voor. Ze kunnen verschillende oorzaken hebben. Iemand kan b.v. naast zijn oorspronkelijk naam een andere naam gekregen hebben. Een voorbeeld daarvan is de discipel Simon, die, zo zegt Mt.10: 2, Petrus genoemd wordt (Luk.6: 14). In Joh.1: 41-43 (alsook in Mt.16: 17, 18) wordt de tweede naamgeving beschreven en dan doet zich een merkwaardigheid voor. In vers 41 wordt deze discipel Simon Petrus genoemd, maar in vers 43 lezen we niet de naam Petrus, maar Kefas.
Daarmee stuiten we op een tweede oorzaak van verschil in benaming. Dat kan namelijk ook een kwestie van overbrenging in een andere taal zijn. De Heer Jezus sprak Aramees, want dat was de omgangstaal van de Joden destijds. Het woord 'steen' is in het Aramees 'kefas'. Het Griekse woord voor steen is echter 'petros' en daarvan is de naam Petrus gevormd. Kefas en Petrus hebben dus dezelfde betekenis.
N.B. Wanneer de Heer na Zijn opstanding aan de discipelen bij de zee van Tiberias en Petrus niet met die naam, maar met de naam Simon aanspreekt herinnert Hij hem daarmee aan wat hij in zichzelf is, want hij had zich niet als een 'steen' gedragen.

Een dergelijk verschil in benaming zien we bij Saulus (Hebreeuws met Griekse uitgang), die ook Paulus heet (zijn Griekse of Romeinse naam). Een ander voorbeeld is Silas, die ook Silvanus genoemd wordt.
N.B. Zo noemen mensen die in ons land Pieter heten, Spaanssprekende landen de naam Pedro aan.

Welnu, met Arauna moet hetzelfde aan de hand zijn. Volgens sommigen is het een typisch Kappadocische naam, die in Kanašn vervormd is tot Ornan, waarbij alleen de klinkers vervormd zijn.