Snel zoeken:
Macht over doden

Handelingen 10:42
Betreft: Hand. 10:42

Vraag:
Als de doden voor de opstanding van Christus aan de Satan toebehoorden, hoe zit het dan met de O.T.- gelovigen, behoren de ongelovige doden ook God toe?

Antwoord:
Wat hun eeuwige bestemming en dus behoudenis betreft, behoorden de oudtestamentische gelovigen God toe. Maar toen ze stierven kwamen ze 'op het terrein van de dood' en dat was het machtsgebied van Satan.
Je zou ze kunnen beschouwen als gegijzelden in vreemd gebied die echter bevrijd worden omdat hun 'overheid' daartoe de macht heeft.
Door zijn sterven heeft Christus satan de macht van de dood ontnomen.

Nu behoort het hele terrein van de dood Christus toe. ook de ongelovigen vallen onder Zijn heerschappij. We lezen dan ook het volgende:
- Hem die gereed staat om levenden en doden te oordelen (1 Pt 4: 5).
- Hij is..door God aangesteld als een Rechter van levenden en doden Hd 10: 12).
- Want daartoe is Christus gestorven en opgestaan (weer levend geworden) opdat Hij zou heersen, zowel over levenden als doden (Rm 14: 9).
- Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen (2 Tm 4: 1).