Snel zoeken:
Geloof en bekering

Handelingen 11:17
Betreft: Hd. 11: 17,18

Vraag:
In Hd. 11: 17 is sprake van het ontvangen van de Heilige Geest op grond van het geloof.
In vers 18 wordt echter gesproken over bekering ten leven. Is dat laatste het gevolg van het eerste?

Antwoord:
Het woord bekering kan slaan op de bekering van een zondaar tot God. De persoon ziet dan in gezondigd te hebben en schuldig te staan voor God. Hij weet dat hij gered moet worden. In de evangelieboodschap wordt hem
voorgehouden dat er een Redder is, namelijk Jezus Christus die voor verloren zondaars op het kruis gestorven is en het verlossingswerk heeft volbracht. Het komt er dan op aan, dat de betroffen persoon de Redder aanneemt en dus gelooft in Jezus Christus als zijn Heiland en Heer.
In dat geval onderscheiden we dus bekering (tot God) en geloof (in Jezus Christus). Het woord bekering heeft dan een beperkte betekenis.
Het woord bekering kan echter ook een ruime betekenis hebben en het geloof in Jezus Christus mee omvatten. In die zin wordt in Hd. 11: 18 over bekering ten leven gesproken. In dat vers wordt dus hetzelfde uitgedrukt als wat in vers 17 bedoeld wordt.
Het een is dus niet het gevolg van het andere, het gaat in beide verzen om dezelfde zaak.