Snel zoeken:
Geen bloedtransfusie

Handelingen 15:20
Betreft: Hd.15: 20

Vraag:
Jeh.Getuigen zeiden mij: 'onthouden van bloed betekent: niet tot je nemen', dus ook niet door bloedtransfusie. Ze beweerden verder, dat geen dokter kan garanderen of door bloedtransfusie iemand blijft leven; dat in het bloed van een ander ziektekiemen kunnen zitten (Aids, b.v.); dat als je alcoholist bent geweest, en je hebt gezien dat je je daarvan moet onthouden dan laat je toch geen alcohol in je aders spuiten?

Ik had hier geen antwoord op. Graag uw uitleg.

Antwoord:
Uit het antwoord van deze Jehovah's-getuigen blijkt weer eens hoe verstandelijk-redenerend zij met de Bijbel omgaan.
Men geeft aan een bepaald woord een bepaalde betekenis en trekt dan zijn konklusies zonder zich af te vragen, wat er met dat woord in de gegeven tekst bedoeld wordt.
Ik zal dit onder punt 1 duidelijk maken.

1. Zich 'onthouden van bloed' betekende volgens de J.G. 'niet tot je nemen'.
Veronderstel, dat we hen zouden antwoorden: 'Bij bloedtransfusie neem je geen bloed tot je, maar wordt je bloed ingespoten door een ander'. Dan gaan we ze met hun eigen redeneerachtige argumentatie bestrijden en dan zijn ze gedwongen het woord 'onthouden' nader te omschrijven. (Ze zullen dat zeker ook doen, maar dan buigen ze de betekenis om naar hun zienswijze). Welnu, dan moeten wij ze voorhouden dat het woord 'onthouden' om een verklaring vraagt, die in overeenstemming is met andere teksten die over het niet gebruiken van bloed spreken.
In de dagen van Paulus kende men nog geen bloedtransfusie dus men mag het 'onthouden' niet zo maar vervangen door 'niet tot je nemen wanneer, hoe en met welke bedoeling dan ook' Dat laatste doen de J.G. namelijk.
Welnu,in Gn.9: 4 gaat het om geen bloed eten; In Lv.17 gaat het eveneens om bloed eten (vers 12). En dat is heel wat anders als bloed toegediend krijgen als geneesmiddel.

2. Vervolgens vergeten de J.G. dat het in de bedoelde teksten om bloed van dieren gaat, die geslacht werden om geconsumeerd te worden. Welnu, het bloed mag niet als consumptiemidddel door de mens gebruikt worden, omdat het bloed 'het leven' betekent en alleen God het leven toe komt .
In Lv.17 komt er nog een tweede reden voor het verbod bij: het bloed is zoenmiddel en is als zoenmiddel gegeven op het altaar en niet om hert te consumeren. Het is ermee als met de Nederlandse vlag, die gebruik je toch niet om je schoenen te poetsen!!
Nu worden bij bloedtransfusie geen levende wezens gedood en ook wordt dat bloed niet als consumptiemidddel gebruikt. Het verbod om bloed te nuttigen slaat dus niet op bloedtransfusie

3. De vergelijking met alcohol is absurd. Als iemand aan drugs verslaafd is dan maakt het geen verschil of hij ze inneemt door de mond of dat hij ze zich inspuit. In beide gevallen gaat het zo iemand om 'high' te worden. Bij het een zit hetzelfde kwade doel voor als bij het ander.
Zo ook als iemand alcohol tot zich neemt om er bedwelmd door te raken, dan is dat ten alle tijde fout, hoe en wanneer hij dat ook maar doet.
Als echter deze man voor een bepaalde ziekte een geneesmiddel krijgt voorgeschreven dan is er veel kans dat dit op een alcoholbasis geschiedt en dan is er wel degelijk verschil in opzet.
Ik wil het 'dom-redenerende' van deze J.G. met een illustratie verduidelijken.
Volgens de Schrift moeten we onze naaste liefhebben. Als ik op straat loop dan is het dus totaal fout van mij als ik op een voorbijganger toeloop en hem -omdat hij mij irriteert- een klap in het gezicht verkoop.
Als echter iemand een drenkeling die hem omklemt zo'n klap op zijn slaap verkoopt, dat hij bewusteloos wordt en hij hem daardoor aan de kant weet te krijgen dan is dat een daad van behoud voor die drenkeling.
De J.G. moeten nog de waarheid leren van het gezegde: 'Als twee hetzelfde doen is het daarom nog niet hetzelfde'.

4. In bloed kunnen ziektekiemen voorkomen, dat is waar, maar dat heeft niets met een principe te maken, maar geeft alleen reden tot een praktische afweging. Hoeveel gevallen doen zich niet voor, dat als iemand geen bloed toegediend krijgt, hij dan absoluut sterft. Je moet dus gewoon de risico's tegen elkaar afwegen. En die zijn in ons land tot nu toe bijzonder klein wat het gevaar van besmetting betreft.
Bij een operatie kan ook iets mis gaan, maar daarom laat je een gewenste en zeker een noodzakelijke operatie toch wel doorgaan?? Natuurlijk kan een dokter niet garanderen dat elke bloedtransfusie ook levensbehoudend zal zijn, maar bij zwaar bloedverlies kunnen ze in ieder geval zeggen, dat zonder bloedtransfusie de betrokkene in ieder geval sterft.

5. Het hele punt is uiteindelijk dat de J.G, het bloed niet als de symbolische drager van het leven beschouwen, maar als de werkelijke drager van de persoonlijkheid.
Als je bloed tot je neemt dan tast je volgens hen je persoon aan. Vandaar de redenering dat je nooit bloed tot je mag nemen op welke wijze dan ook. Dit is echter een volkomen misvatting en een ongeestelijke manier van bijbellezen.
Het is er mee als met de Roomskatholieke uitleg van Mt 18: 26. Het woord van de Heer: 'dit is mijn lichaam', vat men op als zou de Heer letterlijk bedoelen, dat het brood zijn lichaam is in plaats dat het een voorstelling van zijn lichaam is.
Zo lezen de J.G. de uitdrukking 'het bloed is zijn ziel' als was het bloed de persoon of bepalend voor de persoon, maar dat zegt de Schrift niet.