Snel zoeken:
Moet elk mens zich bekeren?

Handelingen 17:30
Betreft: Hd. 17: 30,31

Vraag:
(a) Uit welke twee woorden in deze verzen blijkt dat elk mens zich moet bekeren?
(b) Als Joden Jezus Christus afwijzen is er dan sprake van bekering en behoudenis.

Antwoord:
(a) In vers 30 staat dat God heden aan de mensen verkondigt dat ze allen overal tot bekering moeten komen. De twee woorden allen en overal
omvatten de hele mensheid en geven dus aan dat elk mens zich moet bekeren.
(b) De tweede vraag is niet erg duidelijk. Als een Jood Christus verwerpt, is dat uiteraard geen bekering maar het tegendeel. In de 2e vraag zal echter bedoeld zijn of er voor zulke Joden nog wel bekering mogelijk is ;'Als hij bij zijn verwerping blijft, deelt hij dus niet in de behoudenis. In deze tijd ligt er volgens Rm. 11: 25 over een deel van de Joden een deksel van verharding. Toch zijn er wel enkelingen uit hen die zich bekeren. Er staat echter ook dat die verharding tijdelijk is. Ze wordt opgeheven nadat de volheid van de volken zal zijn ingegaan. Dan zal er een overblijfsel of rest behouden worden die het nieuwe IsraŽl zal vormen. Zie ook 2Ko 3: 12-18).