Snel zoeken:
Dat is toch het evangelie voor onze tijd?

Galaten 2:9
Betreft: Gl 2: 9

Vraag:
In Mt 25: 14 is sprake van 'het evangelie van het Koninkrijk'. Het was toch dit specifieke evangelie dat door de Heer Jezus gebracht werd tijdens Zijn omwandeling op aarde en dat in de toekomst weer gepredikt zal worden? Paulus spreekt in Hd 20: 24 over het evangelie van de genade Gods, dat hem geopenbaard is. Dat is toch het evangelie voor onze tijd?

Antwoord:
Johannes de Doper, de Heer Jezus en de discipelen met hem brachten het evangelie van het Koninkrijk der hemelen en riepen de mensen op zich te bekeren omdat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. Helaas vond deze prediking bij IsraŽl geen gehoor.

Nu leven we in de tijd waarin het koninkrijk een 'verborgen' karakter heeft, zoals dat in de gelijkenis van Mt 13 wordt aangegeven. In deze tijd laat God Jood en Heiden oproepen zich te bekeren en biedt Hij elk genade aan. Het evangelie kan dan ook met recht het evangelie van de genade Gods genoemd worden. In Hd 8: 12 wordt het echter 'het evangelie van het koninkrijk Gods' genoemd. Het een sluit het ander niet uit.
De uitdrukking 'koninkrijk Gods' verschilt niet principieel van de term 'koninkrijk der hemelen' er ligt echter dan alle accent op het geestelijk karakter van het koninkrijk, dat nu in de gelovigen gerealiseerd wordt (denk aan Rm 14: 17) terwijl bij koninkrijk der hemelen het accent meer ligt op het Messiaanse aspect, waarbij IsraŽl zijn bijzondere plaats in het land zal hebben.

Na de opname van de gemeente zal dan weer het evangelie van het koninkrijk der hemelen gepredikt worden in dezelfde zin als Joh. de Doper en de Heer Jezus dat deden, namelijk dat het koninkrijk nabij gekomen is en dat ziet op het Messiaanse karakter van het op te richten rijk waarover Dn 2 en 7 spreken.

In principe is uw opmerking dus juist, het enige is dat ik de tegenstelling niet zo maak dat nu het evangelie van de genade Gods en vroeger en straks het evangelie van het koninkrijk, gepredikt wordt als een ander soort evangelie.
Het gaat om hetzelfde evangelie alleen het accent ligt iets anders. Bij het evangelie van het koninkrijk Gods ligt de nadruk op de geestelijke kant, en wel op de genade, de vrede en de blijdschap in de Heilige Geest.
Bij de term koninkrijk der hemelen denken we meer aan het Messiaanse karakter van het koninkrijk en de oprichting ervan in de toekomst. Het koninkrijk der hemelen is er nu ook al, maar dan in het verborgen karakter zoals Mt 13 dat naar voren brengt.
Nogmaals het is alleen een verschil in aspect.