Snel zoeken:
Positie in Christus

Galaten 3:28
Betreft: Gl 3.28 en 1 Ko 11

Vraag:
In Gl 3: 28 staat toch dat in Christus noch man noch vrouw is. Dan hebben de voorschriften van 1 Ko. 11 voor de christen toch hun betekenis verloren?

Antwoord:
Positie in Christus.
In Christus is man noch vrouw. De vrouw is niet een andere kind van God dan de man. Ze is geestelijk niet een ander wezen dan de man. Ze is net als hij een nieuwe schepping in de Heer. Maar als mens op aarde is er wel degelijk onderscheid tussen man en vrouw, zowel physiek als psychisch. Dat onderscheid dat in de scheppingsorde begrepen is, is toch ook bij de bekering niet opgeheven of veranderd? Welnu zo is ook het verschil in positie als schepselen niet opgeheven en die scheppingsorde wil God in de Gemeente tot uiting gebracht zien. Daar gaat het in 1 Ko 11: 1-16 om.
Wanneer dit niet het geval was zou Paulus zich in twee brieven die in tijd van ontstaan vlak bij elkaar liggen, tegengesproken hebben. Onze positie op aarde met de daaraan verbonden verantwoordelijkheden mag dus niet verward worden met onze positie in Christus.