Snel zoeken:
H.A.I. 05 Hij deed zijn deel

Bij deze illustratie haalt Ironside Lk 19:10 aan : “Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden”.

Hij merkt daarbij op dat we het totaal onaanvaardbaar vinden dat wij nooit uit onszelf de weg die ons terugvoert naar God kunnen bewandelen.
We zijn niet alleen verloren, maar ook niet in staat om in onze situatie enige verandering ten goede aan te brengen. Het is merkwaardig zo zegt Ironside dan, dat kleurlingen soms heel snel een illustratie bij de hand hebben om een geestelijke werkelijkheid te duidelijk te maken. Hij geeft daarvan het volgende voorbeeld;
Een kleuring die nog maar pas bekeerd was, gaf in een bepaalde samenkomst een getuigenis van de genade van God waardoor hij gered was. Hij vertelde hoe God hem bevrijd had van de schuld en de macht van de zonde. Hij sprak over Christus en diens werk, maar zei niets over enige poging of inspanning van hemzelf om gered te worden.
De leider van de samenkomst was nogal wat wettisch en zei: “Onze broeder heeft ons alleen iets verteld over Gods aandeel in zijn redding, maar toen ik bekeerd was moest ik heel wat doen voor ik kon verwachten dat de Heer iets voor mij deed. Broeder, zo sprak hij de neger aan, deed u niet eerst uw aandeel voordat God Zijn deel deed? “
De kleurling sprong op en antwoordde in zijn neger-engels:”Eh..ik ben helemaal vergeten mijn aandeel aan te geven. Wel, ik deed mijn deel door dertig jaar lang van God weg te lopen zo hard als mijn zonden me maar konden aandrijven. Dat was mijn deel . En eh God kwam me achterna en haalde me in, dat was zijn deel. Ironside besluit dan met de woorden: Iedere zondaar zal dit begrijpen.

Toch voeg ik er nog iets aan toe. Het bovenstaand betekent niet dat God een zondaar dwingt om zich te bekeren en hem als het ware overrompelt. Wij kunnen inderdaad niets doen voor onze redding. We hebben niets in te brengen dan lege briefjes. Die redding heeft Christus bewerkt op het kruis, maar die redding wordt ons aangeboden als we de boodschap van het evangelie horen en de vraag is of wij ons willen bekeren en geloven in Jezus Christus. Van de inwoners van Jeruzalem zegt Christus dat Hij ze dikwijls bijeen heeft willen vergaderen zoals een hen doet met haar kuikens, maar zo zegt Hij : ”Jullie hebben niet gewild” . Ons aandeel is niet iets doen, maar met berouw dat aanvaarden wat een Ander gedaan heeft.