Snel zoeken:

0:0 - Vragenrubriek
0:0 - Het ontstaan van het boek
1:0 - Scheppen van de mens
1:0 - Arbeid een zegen?
1:1 - Hoe heeft Mozes dit boek kunnen schrijven?
1:1 - Schepping
1:1 - Goed? Woest en ledig?
1:1 - Hoelang bestaat de aarde?
1:3 - Licht op dag 1 en 4
1:3 - Iets zien of denken
1:5 - Licht
1:6 - Scheiding
1:11 - Verschil voedselvoorschriften
1:22 - Vruchtbaar
1:22 - Gode zegende
1:25 - Scheppen en maken
1:26 - Beeld en gelijkenis
1:26 - De mens aan God gelijk?
1:26 - Majesteitsmeervoud?
1:26 - Ons
1:26 - Eerstgeborenen
1:27 - Adam
1:27 - Zeer goed
2:1 - Al hun ‘heir’ of ‘Heer’
2:2 - Waarom is de zondag nú de rustdag?
2:4 - HERE met allemaal hoofdletters
2:7 - De adem des levens
2:7 - Wat betekent het woord ‘formeren’?
2:9 - De boom van kennis van goed en kwaad en satan
2:11 - De loop van de rivieren
2:15 - Wat houdt de taak die Adam kreeg in?
2:16 - Waarom moest de mens dan nog verzocht worden?
2:17 - Adam en Eva zijn niet direct gestorven
2:19 - Wanneer zijn de dieren tot de mens gebracht?
2:23 - De vrouw een beeld van God?
2:23 - Is de vrouw dan het type van de man?
2:25 - Tweede scheppingsverhaal?
3:0 - 627 jrg. 131, blz. 153 1988 Vraag Gen 3:15
3:1 - De slang sprak?
3:1 - Waarom benaderde de satan Eva en niet Adam?
3:1 - Hoort de eigenschap ‘listig’ niet bij de zonde?
3:1 - Waarom heeft God de slang geschapen?
3:2 - Wie is de engel des Heren?
3:5 - Woorden van satan leugenachtig?
3:5 - Verschil tussen goed en kwaad?
3:6 - De begeerte van het vlees
3:6 - Het hoofdmotief bij Eva
3:6 - Kon satan Eva verstandig maken?
3:6 - Verstand en ongehoorzaamheid
3:6 - Kennis en macht
3:6 - Begeerte om verstandig te maken
3:7 - Naakt-zijn
3:10 - Heeft Adam beseft dat hij zondig van aard was geworden?
3:14 - Een slang eet toch geen stof?
3:15 - Het zaad van de vrouw?
3:16 - In wat voor opzicht is dit vers een drievoudige vloek?
3:16 - Pas na de zondeval kinderen?
3:21 - Heenwijzing naar het sterven van Christus
3:22 - Zodat hij in eeuwigheid zou leven?
3:24 - Is dit geschiedbeschrijving?
3:24 - Waar is de hof van Eden gebleven?
3:25 - Wie zijn Ons?
4:4 - Of iemand in geloof handelt
4:4 - Hoe heeft Abel geleerd een bloedig offer te brengen?
4:4 - Wat is de les van Gen. vier?
4:5 - Waarom sloeg God geen acht op het offer van Abel?
4:7 - Wat betekent ‘En gij zult over hem heersen’?
4:9 - Had Kaïn er besef van dat hij zondigde?
4:15 - Voor wiens wraak moest Kaïn bevreesd zijn?
4:17 - Van wie is Henoch een zoon?
4:17 - Waar kwam de vrouw van Kaïn vandaan?
4:23 - Heeft Lamech iemand gedood?
5:0 - Mensen voor de zondvloed zo oud?
5:0 - Kuis
6:3 - Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven?
6:5 - Wie zijn de zonen Gods?
6:5 - Wij bedenken toch ook nog wel goede dingen?
6:5 - Hoe kan God nu van iets berouw hebben?
6:7 - Waarom werden de vissen in de zondvloed gespaard?
6:9 - Gerechtvaardigd
8:21 - Alleen maar boze dingen?
8:22 - Voortaan
9:3 - Roeren
9:3 - Vlees
9:3 - Bloedtransfusie
9:4 - Bloed de ziel van het vlees
9:5 - Dieren hebben toch geen besef van goed en kwaad?
9:6 - Doodstraf
9:6 - Geen godvrezende mensen
9:24 - Cham en Jafeth?
9:25 - Waarom wordt de zoon van Cham vervloekt?
10:14 - Wie zijn de Filistijnen?
11:6 - Gn 11:6 geldt dat ook voor onze tijd
11:6 - Geldt Gn 11: 6 ook nog voor onze tijd?
12:1 - Ga uit uw land?
12:3 - Ik zal zegenen, die u zegenen
12:3 - Die u zegenen
12:3 - Meervoud en enkelvoud... vertaalfout?
14:1 - Amrafel
14:18 - Salem
14:20 - Melchizedek aan Abraham tienden
15:6 - Abram rechtvaardig?
15:10 - Waarom staat er dat Abram het gevogelte niet deelde?
15:16 - Waarom werden de volken in Kanaän vernietigd?
16:0 - Bijvrouwen
17:12 - Besnijden
17:14 - Besnijdenis nu niet meer
17:20 - Twaalf-stammenrijk
18:0 - De derde persoon
18:27 - Crematie
19:7 - Vrouw (vrouwen) opgeofferd
19:8 - Was Lot geen slechte vader?
19:19 - Wat voor onheil kon Lot nog achterhalen?
19:26 - Waarom een zoutpilaar?
19:26 - Moeten we dit letterlijk nemen?
19:30 - Dochters van Lot
19:30 - Zonder dat hij het merkte
19:36 - Is het handelen van de dochters van Lot juist?
20:0 - Waar staat dat Abimelech koning van Gerar was?
20:2 - Waarom handelt Abraham zo?
21:8 - Feestvieren als een kind niet langer meer gezoogd wordt?
22:1 - Mensoffer
22:17 - Talrijk als de sterren aan de hemel
23:22 - Waar is dit verhaal eigenlijk voor nodig?
25:21 - Moeten man en vrouw samen bidden?
26:7 - Heeft Abimelech geen leergeld betaald?
28:12 - Eerst opklimmen, dan neerdalen
30:37 - Biologische verklaring
32:27 - Heeft God Jakob tweemaal de naam Israël gegeven?
38:7 - Waarom was het gedrag van Juda onrein?
41:54 - De hele wereld?
46:43 - Schaapherders in Egypte
49:10 - Silo
49:10 - Geen koning uit Juda?
49:11 - Wijnstok
50:25 - Het omdragen van de doodkist van Jozef