Snel zoeken:

0:0 - Lukas de schrijver
0:0 - Overbrengen van brieven
1:5 - Doop met de Heilige Geest
1:9 - Een letterlijke wolk
1:20 - Waarom zegt Petrus dat hij de Schrift wil laten uitkomen?
2:1 - Waar komt de naam Pinksteren vandaan?
2:17 - In de toekomst of in het heden?
2:32 - Welke keizer is in dit vers bedoeld?
2:42 - Vier onderdelen van de samenkomst
5:1 - Vrouwen hadden toen toch niet veel te zeggen
5:1 - Waren Ananias en Saffira wel echte christenen?
6:8 - Tekenen en wonderen
7:16 - Graf dat Abraham voor zilver kocht
7:52 - Voorbeelden van vervolging
8:5 - Is hier Samaria of Sichem bedoeld?
8:9 - Afstammelingen?
8:14 - Het ontvangen van de Heilige Geest
8:27 - Deze Ethiopier was toch een heiden?
8:27 - Wat is nu precies een kamerling
9:5 - Hoe kon Paulus zeggen: 'Wie zijt gij, Here?'
9:7 - Horen
9:15 - Voor heidenen of voor Israel?
9:22 - Hoe kon Paulus bewijzen dat Jezus de Christus is?
10:0 - Cornelius was toch al godvrezend?
10:0 - Visioen
10:11 - Geestvervoering
10:42 - Macht over doden
11:0 - Bezoek van Paulus aan Jeruzalem
11:17 - Geloof en bekering
11:28 - Hongersnood
12:1 - Woonde Johannes Marcus te Jeruzalem?
12:12 - Markus ook Johannes
12:16 - Het is zijn engel
12:17 - Wist Petrus niet dat Jacobus door Herodes gedood was?
13:0 - Welke teksten haalt Paulus aan?
15:0 - Het verstikte
15:7 - Pertus prediking aan heidenen?
15:20 - Door afgoden bezoedeld
15:20 - Geen bloedtransfusie
15:22 - 276 jrg 126, 06-1984 Over orde en tucht en de onderlinge verhouding van de 'vergaderingen' 05
15:29 - Oudtestamentische voorschriften
16:1 - Waarom besneed Paulus TimotheŁs wel en Titus niet?
16:6 - Is de Geest van Jezus dezelfde als de Heilige Geest?
16:31 - Gij en uw huis
16:31 - Kennis van waarheden en van God
17:30 - Moet elk mens zich bekeren?
17:30 - voorbijzien van de tijden der onwetendheid
18:2 - Hoe moet je de naam van Priscilla uitspreken?
18:7 - Overste van de synagoge, voor de rechterstoel?
18:26 - Aquila en Priscilla
19:6 - Handen op laten leggen om de Heilige Geest te ontvangen?
20:29 - Ongelovigen
21:9 - Voor wie profeteerden deze dochters van Filippus?
26:18 - een erfdeel onder de geheiligden
26:18 - Gaat het hier niet om twee dezelfde dingen?
26:20 - Met hun berouw in overeenstemming