Snel zoeken:

1:1 - Gelden de voorschriften in deze brief dan in mindere mate voor ons?
1:1 - Schrijfwijze CorinthiŽrs, Colossenzen
1:1 - Wie is Sosthenes?
1:10 - Waarom zegt Paulus dat de KorinthiŽrs ťťn moeten zijn?
1:12 - Waren zij, die zeiden van Christus te zijn, niet de enigen, die juist stonden?
1:14 - Wie zijn Crispus en Gajus
1:14 - Wie zijn Crispus en Gajus
2:2 - Wat bedoelt Paulus met de uitspraak, dat hij besloten had niets onder de KorinthiŽrs te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd?
2:6 - Is hier niet bedoeld de periode zonder Christus, dus de mensheid die Christus niet wil kennen?
2:6 - Het water in het kanaal is niet zuiver omdat het stilstaat
2:8 - Als de mensen de wijsheid van God hadden gekend, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben
2:8 - Wat wordt bedoeld met de uitdrukking 'het voorgeslacht weet er ook niets van'?
2:9 - Wat Hij doen zal, dien die op Hem wacht
2:10 - Aan Paulus het evangelie heeft openbaard
2:11 - Waarom staat er niets over deze verzen in de les?
2:14 - Is er verschil tussen een ongeestelijk mens en een ongelovige.
2:15 - Kan uit deze tekst afgeleid worden, dat een christen wel kritiek kan hebben op andere mensen
3:9 - Waarom worden speciaal deze soorten materiaal genoemd en hebben ze dan ook een verdere betekenis?
3:10 - Is er dan toch loon naar werken
3:10 - Hoe moeten we ons het bouwen voorstellen?
3:15 - Betekent dit vers, dat deze ongelovigen door de Grote Verdrukking heen moeten?
3:15 - Moet je dit vers zover doortrekken, dat de gelovige die schade lijdt, helemaal geen loon zal ontvangen? Ik kan me dat moeilijk voorstellen.
3:15 - Wat wordt precies bedoeld met 'gered woorden door het vuur'?
4:8 - Doelt Paulus hiermee op wat in Op 20: 4 staat?
4:8 - Doelt Paulus hiermee op wat in Op 20: 4 staat?
4:9 - Waar slaat het 'als ten dode gedoemden' op?
5:1 - Meer vrouwen
5:5 - Wat betekent deze tekst?
5:6 - Wat verstaat men onder het oude zuurdeeg?
5:11 - Hoe moet je nu ooit mensen tot Christus brengen als je geen omgang met ze mag hebben?
5:11 - Wat is gewone broederlijke omgang?
5:12 - Zijn zij die buiten zijn gelovigen of ongelovigen?
5:17 - En hoe weet je of je Gods tempel verderft?
6:1 - Hoe los je deze dingen tegenwoordig op?
6:1 - Als niets meer helpt mogen wij ons toch ook 'op de keizer beroepen' in geschillen met medebroeders?
6:11 - Waarom wordt hier gesproken over sommigen?
6:12 - Hoe kun je God verheerlijken met je lichaam?
6:16 - Vraatzucht, dronkenschap, zelfmoord gaan toch ook niet buiten het lichaam om?
7:10 - Niet geÔnspireerd?
7:11 - Geldt het verbod van hertrouw ook als je voor je bekering gescheiden bent en je man opnieuw getrouwd is?
7:11 - Kwestie van echtscheiding
7:12 - Waarom staat er in 1Ko 7: 12 'een broeder' in plaats van 'een man' en in vers 13 'een vrouw' in plaats van 'een zuster', zie ook vs.14: vrouw-broeder.
7:12 - Was deze broeder (zuster) al getrouwd en is hij (zij) later tot geloof gekomen of is hij(zij) na zijn (haar) bekering met een ongelovige vrouw (man) getrouwd?
7:14 - De ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder, wat wordt met '
7:14 - Waarom neemt deze man een bijzondere positie in als dit toch niets te maken heeft met zijn innerlijke toestand (geloof) en met zijn eeuwig behoud?
7:14 - Wat is het verschil tussen 'heilig' en 'geheiligd zijn'?
7:15 - Mag de scheiding van een gelovige uitgaan?
7:20 - Als je als kind besprengd bent moet je dat dan accepteren of moet je je laten overdopen?
7:21 - Wat betekent: 'gebruik de vrije liever'?
7:26 - Wat bedoelt Paulus met de bestaande (aanstaande) nood?
7:32 - Gaat wat in deze verzen staat niet in tegen het woord van God gesproken bij de schepping, dat het niet goed was voor een man om alleen te zijn?
7:34 - Wat is precies het verschil tussen kwaad dat de geest betreft en kwaad dat de ziel aangaat
7:36 - Uit deze verzen kun je opmaken, dat een vader zijn dochter zou verbieden te trouwen, maar dat is in onze tijd toch niet haalbaar meer?!
7:39 - Wat betekent 'in de Here'?
8:8 - Wat betekent dit vers?
8:8 - Kunt u mij uitleggen waar het in dit hoofdstuk nu
8:10 - Wat wordt met een afgodentempel bedoeld?
9:5 - Hoe kan Paulus het recht opeisen om een zuster als vrouw te mogen omvoeren of meenemen
9:6 - Waarom wordt Barnabas hier genoemd, Paulus was toch met Silas in Korinthe geweest?
9:9 - Zou God zich niets aantrekken van de wijze waarop mensen een beest behandelen?
9:15 - Wat betekent 'roem' in dit vers?
9:16 - Hoe is 1 Ko 9:16 'Ik ben ertoe genoodzaakt' te rijmen met 1 Ko 9:17 'Doe ik dit (vrij)willig'?
9:27 - Wat is met het kastijden in dit vers bedoeld?
10:0 - Kinderen aan het avondmaal?
10:4 - Paulus sluit zich aan bij de mening van de Rabbijnen
10:4 - Was het merendeel van IsraŽl dan wel werkelijk verlost?
10:5 - Is citeren van een bijbeltekst ook profeteren?
10:8 - 2300 of 2400 IsraŽlieten
10:11 - De einden van de eeuwen
10:13 - Hoe zijn deze twee teksten met elkaar te rijmen?
10:25 - Was het vlees dat in de vleeshallen verkocht werd offervlees?
10:28 - Gaat het in dit vers om een gelovige of om een ongelovige?
11:1 - Geldigheid
11:1 - Practische moeilijkheden
11:6 - Een vrouw bepaalt toch niet wat er moet gebeuren, dat doet de Bijbel toch?!
11:7 - Wat betekent dit vers eigenlijk?
11:16 - In dit vers is sprake van de 'gemeenten-Gods'
11:19 - Wat betekent dit vers eigenlijk?
11:24 - Wat is de Rooms-katholieke verklaring van dit vers?
11:26 - De Heer Jezus leeft, waarom moeten we dan nog zijn dood gedenken?
11:26 - De Heer Jezus leeft, waarom moeten we dan nog zijn dood gedenken?
11:30 - Een bewijs is van een zondige wandel
11:31 - Hoe kunnen we nu onder het oordeel komen
11:31 - Voert de weg van het najagen niet verder omhoog?
11:32 - Kan een gelovige met de wereld veroordeeld worden?
12:3 - Betekent dit vers, dat wanneer iemand spreekt over 'Heer' Jezus in plaats van over Jezus, je altijd met een gelovige te doen hebt?
12:4 - Het voorkomen van de gaven van de Geest
12:8 - Wat is het verschil tussen kennis en wijsheid?
12:9 - Hoe moeten we de genadegaven van genezing en spreken in tongen beschouwen?
12:10 - Gave van onderscheiding van geesten
12:10 - Wat moeten we onder spreken in talen verstaan?
12:22 - Kunt u deze verzen verklaren met een toepassing op de Gemeente?
12:26 - Als ergens op de wereld een lid lijdt en je kent zo iemand niet, lijden wijs als christenen daar dan onder?
12:26 - Waarom staat er in 1 Ko 12: 26, dat alle leden meelijden en niet dat het lichaam dan lijdt (ten aanzien van het delen in de vreugde geldt hetzelfde)?
12:28 - Kunt u dit vers globaal wat toelichten?
12:31 - Hoe kun je streven naar de grootste genadegaven?
13:1 - Ik begrijp deze verzen niet, vooral niet de uitdrukking 'mijn lichaam overgeven om verbrand te worden'.
13:10 - Wat wordt met 'het volmaakte' bedoeld?
13:13 - Geloof, hoop en liefde
14:2 - Wat is het verschil tussen lofzingen met mijn geest en lofzingen met mijn verstand?
14:20 - Betekent dit vers dat we niet snel boos mogen worden?
14:20 - Betekent kinderen in de boosheid dat we niet snel tot boosheid geneigd zijn?
14:20 - U zegt dat het horen van vreemde talen voor IsraŽl een oordeel betekende, maar het spreken in talen op de Pinksterdag bracht toch enkel zegen?
14:22 - Is wat er in vers 23 en 24 staat niet in strijd met vers 22?
14:23 - Wat wordt bedoeld met 'uitzinnig'?
14:27 - In deze verzen staat toch duidelijk dat we ook in tongen moeten spreken.
14:28 - Bedoelt Paulus de woorden: 'ieder heeft een psalm, enz. .' niet negatief?
14:30 - Hoe moet het voorschrift hier gegeven praktisch worden toegepast?
14:30 - Kunt u een uitleg van dit vers geven. Heeft het ook te maken met 2 Tm 2: 7?
14:32 - Betekent dit vers dat de oude profeten soms tot mensen kunnen spreken?
14:34 - Hoe staat het dan met zusters in en buiten Nederland die het Woord bedienen?
14:34 - Mag een vrouw jeugd-of jongerenwerk doen?
14:34 - Taak van de vrouw.
14:34 - Waarom storen de grote protestantse kerken zich niet aan dit 'gebod des Heren'?
14:34 - Wordt met de gemeenten hier de samenkomsten (ook de zakelijke) bedoeld of moet het anders verstaan worden?
14:34 - Geldt het voorschrift in 1 Ko 14: 34-40 gegeven nog wel voor ons?
14:35 - Als een vrouw nu geen man heeft, wat dan?
14:35 - Hoe moet een vrouw handelen, die geen man heeft?
14:35 - Maar als nu de vrouw meer van de Bijbel weet dan de man?
14:37 - Wat bedoelt Paulus met dit vers?
14:38 - Graag een uitleg van dit vers.
15:20 - Heeft de opstanding van de Here Jezus ook een direkte relatie met de mogelijkheid voor alle mensen nu om een nieuwe schepping te worden?
15:20 - Wat betekent 'eersteling' in dit verband, want er zijn volgens Mt 27: 52,52 toch al mensen uit de dood opgestaan voordat Christus opstond?
15:22 - Betreft het woord 'allen' hier alle mensen of alleen de gelovigen?
15:23 - Wordt hier zijn wederkomst op aarde bedoeld of wanneer wij Hem zullen zien na onze dood in een andere wereld?
15:24 - Wat betekent christocratie en theocratie?
15:26 - De dood is toch nu al van zijn kracht beroofd?
15:29 - Is het niet een dwaalleer dat je je voor de doden kunt laten dopen?
15:32 - Moeten we het vechten van Paulus tegen de wilde dieren letterlijk nemen?
15:44 - Hopen op de verlossing van ons lichaam. Wat houdt dat in?
15:45 - Zou u van dit gedeelte een vers voor vers verklaring willen geven?
15:49 - We dragen dat toch nog steeds
15:56 - Wat betekent de uitdrukking 'De prikkel van de zonde is de wet'?
16:1 - Wordt met de term 'onrechtvaardigen' in vs.1 gedoeld op 'ongelovigen'?
16:1 - Is dit opdracht van de Heer? Vraagt de Heer dat van ons?
16:15 - Huis van Stefanas